Udruženje „Gračaničko keranje“ , Gračanica sa sjedištem u Gračanici, ul. 111. Gračaničke brigade br. 1, osnovano je od strane Ministarstva pravosuđa i uprave Tuzlanskog kantona 18.12.2006. godine pod brojem 06/1-05-3691/06 ,  a na osnovu člana 29. Zakona o udruženjima i fondacijama.

LISTA OSNIVAČA
Udruženje „Gračaničko keranje“ osnovali su sljedeći osnivači na osnivačkoj skupštini održanoj 18.11.2006. godine:

 1. Azemina Ahmedbegović,
 2. Nusret Helić,
 3. Nihad Krajinović,
 4. Fatima Avdić,
 5. Zehra Mujačić,
 6. Milena Šabić,
 7. Esma Hadžibegić,
 8. Mubera Bukvić,
 9. Nevzeta Mujić,
 10. Zineta Ahmičević,
 11. Razija Sokolušić,
 12. Aida Helić,
 13. Zahida Đulić,
 14. Begzada Naimkadić,
 15. Melika Šabić,
 16. Behija Kusturica,
 17. Seada Delić,
 18. Emira Hadžikadunić,
 19. Džemila Helić,
 20. Aida Harčin,
 21. Fahira Begović,
 22. Rusmir Djedović,
 23. Nizama Salihefendić,
 24. Emina Hamzić,
 25. Mirsad Omerčić.